Ścieżka:

 

Szanowni Państwo,

od 1 do 31 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las oraz w BIP Urzędu Gminy ma miejsce ponowne wyłożenie do publicznego wglądu 3 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym dwóch planów niezmiernie istotnych dla naszego osiedla (plan nr 1 oraz plan nr 2):

  1. Złotniki - rejon ulicy Łagiewnickiej (Złotniki Park). Dyskusja publiczna nad projektem mpzp odbędzie się w dniu 13 lipca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 15:00, w sali widowiskowej CKiBP, ul. Szkolna 16, Suchy Las. Szczegóły: http://bip.suchylas.pl/ogloszenie/1036/obwieszczenie-o-ponownym-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-zlotniki-rejon-ulicy-lagiewnickiej/
  2. Złotniki – Północny Zachód (rejon ulicy Kochanowskiego) - Dyskusja publiczna nad projektem mpzp odbędzie się w dniu 13 lipca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 17:30, w sali widowiskowej CKiBP, ul. Szkolna 16, Suchy Las. Szczegóły: http://bip.suchylas.pl/ogloszenie/1037/obwieszczenie-o-trzecim-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-zlotniki-polnocny-zachod/
  3. Złotniki - działka o numerze ewidencyjnym 295/3 (zmiana linii zabudowy)  - Dyskusja publiczna nad projektem mpzp odbędzie się w dniu 20 lipca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 17:30, w sali widowiskowej CKiBP, ul. Szkolna 16, Suchy Las. http://bip.suchylas.pl/ogloszenie/1039/obwieszczenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-w-zlotnikach-na-terenie-dzialki-o-numerze-ewidencyjnym-2953/

Uwagi można składać na piśmie, na adres: Urząd Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las, z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, przedmiotu uwagi oraz oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 sierpnia 2020 r.

Jednocześnie przypominamy, że do poprzednich wyłożeń planów nr 1 oraz nr 2 przewodniczący Zarządu Osiedla złożył stosowne wnioski i uwagi wyprecowane podczas spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami.

Zapraszamy na debaty!

 

Radni Gminy Suchy Las

(-) Michał Przybylski

(-) Grzegorz Słowiński