Ścieżka:

Wielu mieszkańców, w tym rodzice dzieci spędzających czas na placu zabaw, zwracało nam uwagę na uciążliwości związane z funkcjonowaniem przy ulicy Obornickiej składowiska kruszywa. Pył i hałas mocno dawał się we znaki nie tylko małym dzieciom, ale również działkowcom. Pomimo, że udało nam się podczas lipcowej sesji Rady Gminy przekonać większość radnych, aby nie popierać projektu przedłużenia dzierżawy tego placu na czas nieokreślony, to hałda nie zniknęła. W związku z powyższym, Zarząd Osiedla zainteresował sprawą Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu.
Podczas kontroli ustalono, że spólka prowadziła zbieranie odpadów na działce nr ewid. 1/9, arkusz 5 obręb Złotniki bez zezwolenia i bez wpisu do działu XI rejestru BDO prowadzonego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz nie prowadziła ewidencji dla zbieranych odpadów na ww. działce. Za nieprowadzenie ww. ewidencji odpadów zostanie skierowany do sądu wniosek o ukaranie, gdyż osoba winna popełnienia wykroczenia odmówiła przyjęcia mandatu karnego.
W związku ze stwierdzonym naruszeniem, WIOŚ w Poznaniu  będzie prowadzić względem kontrolowanej Spółki postępowanie administracyjne w sprawie wstrzymania działalności zbierania odpadów oraz w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za zbieranie ww. odpadów bez zezwolenia.
Wielkopolski Wojewódzki lnspektor Ochrony Środowiska zarządzeniem pokontrolnym zobowiąże również Prezesa Zarządu do usunięcia stwierdzonych naruszeń oraz poinformowania o zakresie podjętych działań w przedmiotowej sprawie.