Ścieżka:

 

12.01.2018 r.

Rusza budowa przedszkola w Złotnikach. Tak o tej inwestycji pisze epoznan.pl "Z myślą o najmłodszych mieszkańcach i ich rodzicach, w trosce o bezcenny czas, rozpoczęliśmy budowę przedszkola w samym sercu osiedla. Będzie to przedszkole publiczne, a co się z tym wiąże – opieka nad maluchami będzie bezpłatna. Dumne przedszkolaki zamieszkujące Złotniki Park, ale i nie tylko, również najmłodsi mieszkańcy całej gminy, już we wrześniu 2018r. przekroczą próg nowoczesnego, przestronnego, spełniającego najwyższe standardy przedszkola. W pierwszej fazie w budynku powstanie 9 kompleksowo wyposażonych oddziałów dostosowanych do potrzeb najmłodszych, każdy o powierzchni ponad 65 m2. Salki te pomieszczą łącznie ok. 200 dzieci. W zależności od zapotrzebowania mieszkańców dwa z pomieszczeń mogą zostać zaadoptowane na żłobek. W dalszym etapie, w miarę jak rozrastać się będzie nasze osiedle, planujemy dalszą rozbudowę, o następne cztery oddziały przedszkolne. Obiekt dysponować będzie dużym placem zabaw tak, by nasze pociechy mogły jak najwięcej czasu spędzać aktywnie na świeżym powietrzu. Oczywiście całość otoczona zostanie terenem zielonym. Tak bezzwłoczne i dynamiczne przystąpienie do prac związanych z zabudową terenu przeznaczonego w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Suchy Las pod usługi oświaty, stało się możliwe dzięki zaangażowaniu władz samorządowych z Panem Wójtem Grzegorzem Wojterą oraz Panem Radnym Michałem Przybylskim na czele oraz dzięki wparciu ze strony szefów Złotnickich jednostek pomocniczych Gminy, Pani Ewy Korek i Pana Grzegorza Słowińskiego."

Więcej: https://epoznan.pl/news-news-82504-Nowe_osiedle_z_przedszkolem_publicznym_


17 marca 2017 r.

 

Spotkanie robocze z wójtem Grzegorzem Wojterą w sprawie budowy zespołu szkolno - przedszkolnego w Złotnikach i Golęczewie. W odniesieniu do inwestycji w Złotnikach ustalono, że:

- wójt Grzegorz Wojtera podejmie rozmowy z podmiotem mającym tytuł prawny do terenu, na którym zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zostanie zbudowany zespół szkolno - przedszkolny w Złotnikach. Celem tych rozmów będą negocjacje cenowe zmierzające do zakupu przedmiotowej nieruchomości.

- w najbliższym czasie zostaną podjęte czynności zmierzające do wykonania projektu technicznego wraz z kosztorysem.

- podczas majowego posiedzenia Rady Gminy Suchy Las zostanie podjęta decyzja, co do modelu finansowania inwestycji: dzierżawa budynku z prawem do wykupu po zakończeniu dzierżawy, kredyt bankowy, środki własne gminy, inne formy.

W spotkaniu udział wzięli: przewodniczący Zarządu Osiedla Grzegorz Słowiński oraz radny Michał Przybylski.


5 października 2016 r.

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego umożliwiającego budowę zespołu szkolno - przedszkolnego w Złotnikach. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Park Technologiczny – Północny Wschód w Złotnikach.


Zarząd Osiedla ZŁOTNIKI - OSIEDLE apeluje o budowę przedszkola w Złotnikach ...

 

Złotniki, 23 listopada 2015 r.

 

Grzegorz Słowiński

Przewodniczący Zarządu Osiedla

ZŁOTNIKI - OSIEDLE

 

Szanowny Pan

Grzegorz Wojtera

Wójt Gminy Suchy Las

ul. Szkolna 13

62-002 Suchy Las

 

 

 

Szanowny Panie Wójcie,

 

W imieniu zarządu, zwracam się z apelem o zaplanowanie w latach 2016 - 2018 w budżecie Gminy Suchy Las oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF)  stosownych środków na budowę przedszkola publicznego na terenie Złotnik - Osiedla.

 

UZASADNIANIE

 

                W Gminie Suchy Las Złotniki to miejscowość, która w najbliższym czasie będzie musiała się przygotować na bardzo intensywny napływ nowych mieszkańców. Obecnie nasza jednostka liczy ok. 1.400 ludzi. W najbliższym czasie zostaną zbudowane dwa nowe osiedla, w sumie dla ok. 2.000 ludzi. Budowa jednego z nich już się rozpoczęła i pierwsi mieszkańcy wprowadzą się prawdopodobnie jeszcze w tym roku. Ten gwałtowny i najbardziej intensywny proces urbanizacji w naszej Gminie dokonuje się w warunkach braku jakiejkolwiek bazy oświatowej. Na terenie osiedla nie ma żłobka, przedszkola ani szkoły, którą zamiast w Złotnikach wybudowano w 2013 r. w Suchym Lesie odmawiając nawet przeprowadzenia konsultacji społecznych wśród naszych mieszkańców.

                Jest zupełnie oczywiste, że w najbliższym czasie w Złotnikach największe zapotrzebowanie będzie właśnie na usługi oświatowe o charakterze przedszkolnym, ponieważ do nowych osiedli wprowadzać się będą przede wszystkim młode rodziny. Ponadto, wdrożenie nowego ustroju szkolnego (większość sześciolatków prawdopodobnie pozostanie rok dłużej w przedszkolu), będzie wiązało się z większym zapotrzebowaniem na usługi przedszkolne niż wczesnoszkolne.

                Obecnie procedowany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych: 276/14, 276/79 i 276/80, gdzie przewiduje się zlokalizowanie usług oświaty.    W mojej opinii oraz w opinii wielu mieszkańców nie powinno się jednak w tym miejscu lokalizować przedszkola, lecz szkołę podstawową (prawdopodobnie 8-klasową). Podobnie, jak w Chludowie, przedszkole powinno znajdować się w innym budynku niż szkoła podstawowa. Przemawiają za takim rozwiązaniem argumenty stricte pedagogiczne. Zapowiedziana zmiana ustroju szkolnego i powrót 8-letniej szkoły podstawowej, będą skutkowały, w przypadku zbudowania obiektu przedszkolno-szkolnego, zgrupowaniem w jednym budynku dzieci w wieku 3-6 lat oraz młodzieży 14-15 letniej. W przypadku funkcjonowania tam przedszkola spotęgują się również problemy komunikacyjne, jakich doświadczają obecnie rodzice dzieci uczęszczających do szkoły przy ul. Konwaliowej w Suchym Lesie. W godzinach newralgicznych ruch na terenie nowego osiedla będzie trudny do opanowania.

                Sieć usług oświatowych na terenie każdej gminy winna być racjonalnie rozmieszczona. Proponowana przeze mnie lokalizacja zakłada powstanie przedszkola w połowie drogi pomiędzy miejscowościami, w których działają już tego typu placówki, tj. między Golęczewem a Suchym Lasem. Na terenie naszego osiedla jest przynajmniej kilka możliwych lokalizacji. Nie ma zatem problemu braku terenu. Z przedszkola mogłyby z powodzeniem korzystać też dzieci z os. Grzybowego, Jelonka, Złotnik Wsi oraz Złotkowa, co w naturalny sposób ograniczyłoby ruch w rejonie os. Grzybowego oraz Suchego Lasu. Obecnie dzieci z naszego osiedla dowożone są przez rodziców do przedszkoli sucholeskich, nierzadko ulicą Sosnową oraz Muchomorową.

                Zdumiewającym jest dla mieszkańców Złotnik fakt wpisania do WPF zadania budowy szkoły    w Golęczewie i pominięcie, pomimo wniosku Zebrania Mieszkańców, szkoły w Złotnikach. Mieszkańcy odczytują to jako przejaw trwającego od wielu lat ignorowania potrzeb mieszkańców Złotnik w zakresie budowy bazy oświatowej. W efekcie tych działań za 2-3 lata Golęczewo liczące ok. 1.300 - 1.500 mieszkańców będzie posiadało dwa obiekty oświatowe (nowa szkoła i przedszkole), natomiast Złotniki - Osiedle z 3.500 mieszkańców ani jednego. Dla mieszkańców, których reprezentuję, to sytuacja kuriozalna  i zupełnie niezrozumiała.

                Szkoła w Golęczewie należy do tego samego obwodu co szkoła w Chludowie. W Zespole Szkół w Chludowie, po zmianie ustroju szkolnego, docelowo ubędzie jeden rocznik (3 klasa gimnazjum zasili 4 - letnie licea). Czy zatem znajdzie się w obwodzie szkolnym Golęczewo - Zielątkowo - Chludowo wystarczająca ilość uczniów dla dwóch 8-letnich szkół podstawowych? Czy mamy analizy demograficzne uzasadniające te śmiałe plany? Zbudowanie 8-letniej szkoły podstawowej w Golęczewie może doprowadzić zatem do sytuacji, w której szkoły w Chludowie i Golęczewie na danym poziomie będą miały tylko po jednym oddziale. Obecnie w Szkole Podstawowej w Chludowie, na poziomie klas 3 oraz 6, funkcjonuje tylko jeden oddział. Taki stan rzeczy doprowadzi do problemów organizacyjnych w obu szkołach, bowiem wymusi zatrudnienie nauczycieli w niepełnym wymiarze godzin.

                Przedszkole w Złotnikach pełniłoby rolę ośrodka rozwoju całej miejscowości. Nie byłoby tylko miejscem edukacji, ale również wydarzeń kulturalnych, sportowych, miejscem spotkań mieszkańców, a przede wszystkim ośrodkiem kształcenia więzi młodego pokolenia ze swoją miejscowością. W przedszkolu tym, przynajmniej do czasu powstania szkoły, powinny być lokowane inicjatywy społeczne  kierowane do mieszkańców. Zagwarantuje to dobre wykorzystanie budynku. Będzie to też doskonałe miejsce dla integracji nowych mieszkańców naszego osiedla.

                Reasumując, proponuję zatem ograniczyć budowę szkoły w Golęczewie dla uczniów nauczania początkowego z możliwością jej rozbudowy w latach następnych, jeśli zaistnieje taka potrzeba, a zaoszczędzone środki przeznaczyć na budowę przedszkola w Złotnikach.

                                                                                                                                                                                                                                                                       

Do wiadomości:

 

  1. Małgorzata Salwa-Haibach - przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las.
  2. Jarosław Ankiewicz - przewodniczący Klubu Radnych Nowoczesna Gmina
  3. Włodzimierz Majewski - przewodniczący Klubu Radnych Inicjatywa Mieszkańców.
  4. Michał Przybylski - przewodniczący Klubu Radnych Gmina Razem.
  5. Krzysztof Pilas - przewodniczący Komisji Społecznej Rady Gminy Suchy Las.