Ścieżka:

8.10.2020

Zarządzenie wójta w sprawie uwag wniesionych przez mieszkańcow. Czytaj ...

Projekt uchwały

Załącznik graficzny

Uzasadnienie do uchwały

Prognoza oddziaływania na środowisko


19.08.2020

Uwagi do kolejnego wyłożenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotniki - rejon ulicy Łagiewnickiej (Złotniki Park) złożone 19.08.2020 r. po konsultacji z mieszkańcami i debacie publicznej, która odbyła się 13 lipca 2020 r.  Czytaj ...

 

Radni Gminy Suchy Las:

(-) Michał Przybylski
(-) Grzegorz Słowiński


25.06.2020

Szanowni Państwo,

od 1 do 31 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las oraz w BIP Urzędu Gminy ma miejsce ponowne wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotniki - rejon ulicy Łagiewnickiej (Złotniki Park). Dyskusja publiczna nad projektem mpzp odbędzie się w dniu 13 lipca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 15:00, w sali widowiskowej CKiBP, ul. Szkolna 16, Suchy Las.

 

Radni Gminy Suchy Las:

(-) Michał Przybylski
(-) Grzegorz Słowiński


8 stycznia 2020 r.

Uwagi do nowelizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tzw. osiedla Złotniki-Park (nazwa planu: Złotniki – rejon ulicy Łagiewnickiej):

Uwaga nr 1. § 4 pkt 5 – powierzchnia dojść, dojazdów realizowanych w pasie zieleni ochronnej nie może przekroczyć 20% powierzchni pasa zieleni ochronnej na działce budowlanej (zmniejszenie o 10%)

Uwaga nr 2. Dodanie w § 4 dopuszczenia rozbiórki istniejących budynków oraz sieci infrastruktury technicznej kolidujących z planowanym przeznaczeniem lub ich przebudowy.

Uwaga nr 3. Na terenie objętym mpzp zakaz lokalizacji pełnych ogrodzeń oraz przęseł wykonanych z betonowych prefabrykatów. Dopuszczenie lokalizacji wyłącznie ogrodzeń z konstrukcji lekkiej, do wysokości 1,5 m.

Uwaga nr 4. Na terenach MW i MW/U dopuszczenie wykonania ogrodzeń z siatki o maksymalnej wysokości 1,0 m dla ogrodów przydomowych w zabudowanie mieszkaniowej wielorodzinnej.

Uwaga nr 5.  Dla terenów oznaczonych 1 MW i 2 MW utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z określeniem następujących warunków: (pozostałe warunki jak w obecnie obowiązującym mpzp):

  • zakaz zabudowy szeregowej,
  • budynki mieszkalne w przypadku dachów płaskich maksymalna wys. 8,0 m,
  • budynki mieszkalne w przypadku dachów stromych maksymalna wys. 8,5 m,
  • dopuszczenie lokalizacji garaży dobudowanych do budynków mieszkalnych o maksymalnej wys. 4,0 m ,
  • udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej to 30%,
  • wskaźnik intensywności zabudowy, liczony jako stosunek powierzchni całkowitej  do powierzchni działki budowlanej: od 0,1 do 0,3.

Uwaga nr 6. Dla terenów 1 MW i 2 MW obowiązek zapewnienia miejsc postojowych w granicach rozgraniczających ten teren.

Uwaga nr 7. Dla terenu 1 MW lokalizacja nie więcej niż dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zaś dla terenu 2 MW lokalizacja nie więcej niż trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

Uwaga nr 8. Dla terenów 1 MW i 2 MW w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej dopuszczenie maksymalnie czterech lokali mieszkalnych w każdym budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Uwaga nr 9. Dla terenów 1 MW i 2 MW w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej maksymalna wysokość zabudowy to:

  • budynki mieszkalne w przypadku dachów płaskich: 8,0 m,
  • budynki mieszkalne w przypadku dachów stromych 8,5 m,
  • dobudowane budynki garażowe 4,0 m .

Uwaga nr 10. Dla terenów 1 MW i 2 MW w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla wszystkich budynków to dwie kondygnacje.

Uwaga nr 11. Dla wszystkich terenów ozn. MW wskaźnik intensywności zabudowy, liczony jako stosunek powierzchni całkowitej  do powierzchni działki budowlanej: od 0,1 do 0,3.

Uwaga nr 12. Dla wszystkich terenów ozn. MW minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej to 35%. (Proponowane 25% to wskaźnik minimalny przy zabudowie wielorodzinnej).

Uwaga nr 13. Dla terenu 2 MW i 4 MW dopuszczenie rozbiórki istniejącego budynku zabudowy usługowej oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.

Uwaga nr 14. Dla budynku oznaczonego na rysunku planu symbolem 2 dopuszczenie jego modernizacji, remontów, zmiany sposoby użytkowania i przebudowy z zachowaniem maksymalnie do dwóch kondygnacji nadziemnych.

Uwaga nr 15. Dla budynku oznaczonego na rysunku planu symbolem 2 dopuszczenie wyłącznie funkcji usługowej,  w tym w szczególności usług biurowych, handlu i zdrowia. Zakaz lokalizacji usług (funkcji) mieszkaniowych czy zamieszkania zbiorowego.

Uwaga nr 16. Na obszarze oznaczonym jako 1 MW i 2 MW od strony terenów oznaczonych odpowiednio jako 3 MW i 4MW wprowadzenie pasa zieleni izolacyjnej ozn. ZI o szer. 4,0 m.

Uwaga nr 17. Na obszarze 2 MW, tj. działka gruntu nr 276/84  w miejscu obecnego placu zabaw wyznaczenie obszaru przeznaczonego pod teren ozn. ZP – teren zieleni urządzonej z lokalizacją placu zabaw i elementów małej architektury, o pow. ca 40 – 50 m2, z zachowaniem odległości co najmniej 10 m od linii rozgraniczających ulicę, od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadów. (Teren ZP w miejscu obecnego placu zabaw w pobliżu budynków przy
ul. Turkusowej nr 7 i 9).

Uwaga nr 18. Zakaz dopuszczenia lokalizacji usług (funkcji) zamieszkania zbiorowego na obszarach ozn. jako MW  i ewentualnie MN. 

 

Radni Gminy Suchy Las:

(-) Michał Przybylski
(-) Grzegorz Słowiński


29.12.2019

Szanowni Państwo,

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, zapraszamy w dniu 8 stycznia 2020 roku o godzinie 19.00 do świetlicy osiedlowej na spotkanie mieszkańców w sprawie ostatecznego sformułowania ewentualnych uwag do nowelizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tzw. osiedla Złotniki-Park (nazwa planu: Złotniki – rejon ulicy Łagiewnickiej). Podczas zebrania przekażemy informacje z odbytego spotkania z przedstawicielami inwestora – BGR oraz zaproponujemy uwagi wstępnie podnoszone podczas dyskusji publicznej odbytej w dniu 4 grudnia 2019 r. w Złotnikach. Uwagi te, w imieniu mieszkańców złoży przewodniczący Zarządu Osiedla – Grzegorz Słowiński. Niezależnie od powyższego przypominamy, że każdy z mieszkańców ma prawo zgłosić swoje uwagi do tego planu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2020 roku. W szczególności na spotkanie zapraszamy mieszkańców osiedla Złotniki-Park oraz zachodniego odcinka ul. Łagiewnickiej.

Radni Gminy Suchy Las:

(-) Michał Przybylski
(-) Grzegorz Słowiński


12.11.2019

Bardzo prosimy o zapoznanie się z obwieszczeniem dotyczącym miejscowego planu zagospdarowania przestrzennego Złotniki - rejon ulicy Łagiewnickiej (teren osiedla ZŁOTNIKI PARK), który będzie przedmiotem debaty publicznej w dniu 4.12.2019 r. w Złotnikach, ul. Żukowa 14 (światlica osiedlowa). Serdecznie zapraszamy!

Radni Gminy Suchy Las:

(-) Michał Przybylski
(-) Grzegorz Słowiński


25.09.2019

Zarząd Osiedla Złotniki Osiedle przesyła uwagi i wnioski zgłoszone przez mieszkańców w zakresie opiniowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotniki - rejon ulicy Łagiewnickiej.

Czytaj ....

Radni Gminy Suchy Las:

(-) Michał Przybylski
(-) Grzegorz Słowiński


22.08.2019

Zarząd Osiedla Złotniki-Osiedle otrzymał do zaopiniowania miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Złotniki - rejon ulicy Łagiewnickiej (teren osiedla ZŁOTNIKI PARK)

Prośba o zaopiniowanie
Prognoza oddziaływania na środowisko
Projekt uchwały
Uzasadnienie do uchwały
Załącznik graficzny

Bardzo prosimy mieszkańców o składanie wniosków do projektu planu w nieprzekraczalnym termini do 22.09.2019 r. (niedziela) mailowo:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Radni Gminy Suchy Las:

(-) Michał Przybylski
(-) Grzegorz Słowiński


5.10.2016 r.

Podczas posiedzenia Rady Gminy Suchy Las - 5.10.2016 r. przyjęto dwa bardzo ważne projekty uchwał:
- w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Park Technologiczny – Północny Wschód w Złotnikach,
- w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 276/14, 276/79 i 276/80.

Są to długo negocjowane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dotyczące budowy nowego osiedla w Złotnikach. Negocjacje trwały wiele miesięcy. Radny Michał Przybylski wspólnie z przewodniczącym Zarządu Osiedla - Grzegorzem Słowińskim zabiegali o usytuowanie na terenie osiedla inwstycji o charakterze społecznym: szkoła, sklep, ośrodek zdrowia. Bardzo istotne było też zaplanowanie właściwych rozwiązań komunikacyjnych - wyprowadzenie ruchu z nowego osiedla bezpośrednio w ul. Obornicką. Zapewnia to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Park Technologiczny – Północny Wschód w Złotnikach.

W obecnej sutuacji nie ma zatem przeszkód do realizacji budowy osiedla ZŁOTNIKI PARK


15.04.2016

Obwieszczenie o kolejnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 276/14, 276/79 i 276/80 (nowe osiedle - Łagiewnicka/ Obornicka.


19.01.2016

Obwieszczenie o kolejnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 276/14, 276/79 i 276/80 (nowe osiedle - Łagiewnicka/ Obornicka.


15.11.2015 r.

Obwieszczenie o kolejnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 276/14, 276/79 i 276/80 (nowe osiedle - Łagiewnicka/ Obornicka.


24.09.2015 r.

Sesja Rady Gminy Suchy Las - 24.09.2015 r.

http://zlotniki.suchylas.pl/rada-gminy/sesje-rady-gminy/191-24-09-2015-r-sesja-rady-gminy-suchy-las.html


10.07.2015 r.

Obwieszczenie o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 276/14, 276/79 i 276/80 (nowe osiedle - Łagiewnicka/ Obornicka.


17.06.2015 r.

Wnioski Zarządu Osiedla Złotniki - Osiedle złożone przez radnego  Michała Przybylskiego do projektu planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 276/14, 276/79 i 276/80 (nowe osiedle - Łagiewnicka/ Obornicka.


5.05.2015 r.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 276/14, 276/79 i 276/80 (nowe osiedle - Łagiewnicka/ Obornicka:


23.02.2015 r.

Zarząd Osiedla przekazuje opinie oraz wnioski dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki (nowe osiedle):

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.01.2015 r. Zarząd Osiedla ZŁOTNIKI - OSIEDLE pozytywnie opiniuje projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 276/14, 276/79, 276/80, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do w/w planu z następującymi zastrzeżeniami:

- w paragrafie 5 uwzględnić uwagi:

- zachowanie istniejących zadrzewień i krzewów,

- maksymalne odsunięcie linii zabudowy od torów kolejowych,

- zaplanowanie miejsca na montaż ekranów akustycznych wzdłuż torów kolejowych,

- w paragrafie 11, punkt 11, ppkt a) - zmienić ilość kondygnacji nadziemnych na 2,

- należy zapewnić wjazd z drogi 1KDW na ulicę Cynową oraz wjazd z drogi 6KDW na ulicę Obornicką przez działkę 276/30.


6.02.2015 r.

Zarząd Osiedla ZŁOTNIKI - OSIEDLE bardzo prosi o przekazywanie mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wszelkich wniosków dotyczących: projektów miejscowego planu zagospodarowanoa przestrzennego w miejscowości Złotniki dla działek nr: 276/14, 276/30, 276/79 oraz 276/80 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do 13 lutego 2015 r.


23.01.2015 r.

Projekt miejscowego planu zagospodarowanoa przestrzennego w miejscowości Złotniki dla działek nr: 276/14, 276/30, 276/79 oraz 276/80 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Zobacz mapkę sytuacyjną.


31.07.2014 r.

Wniosek, w związku z obwieszeniem wójta Gminy Suchy Las o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki dla działek nr: 276/14, 276/79 oraz 276/80.


23.06.2014 r.

Przystąpienie do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowosci Złotniki (działki o numerach ewidencyjnych 276/14, 276/30,  276/79/, 276/80. Czytaj ...