Ścieżka:

16.06.2018 r.

Ogłoszono postępowanie przetargowe,  na realizację zadania Budowa ulic w Złotnikach III Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka, Dworcowa: I etap- ul. Kochanowskiego i Pawłowicka. Otwarcie ofert - 12.07.2018 godz. 09.15. Podane terminy mogą ulec zmianie wskutek np. pytań wykonawców. szczegóły: http://bip.suchylas.pl/przetarg/117/budowa-ulic-w-zlotnikach-iii-kochanowskiego-reja-slowackiego-pawlowicka-dworcowa-i-etap-ul-kochanowskiego-i-pawlowicka/


17.05.2017 r.

Rozpoczęła się długa oczekiwana inwestycja kanalizacyjno-drogowa w rejonie ulicy Kochanowskiego. W ramach zadania dotyczącego budowy węzła przesiadkowego Poznańskiej Kolei Metropolitalnej powstaje węzeł ZŁOTNIKI, a przy okazji zostaną zmodernizowane ulice Łagiewnicka i Pawłowicka. Wybudowana zostanie ulica Dworcowa. Na odcinku od Radosnej do torów kolejowych, w ulicy Dworcowej zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna. Umożliwi to podłączenie do sieci kanalizacyjnej ulice Pawłowicką za torami oraz Kochanowskiego i pozostałe ulice tego rejonu (Reja, Prusa, Słowackiego).


Zakładamy, że do końca czerwca zakończą się czynności formalno-prawne związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę i będzie można rozpisać przetarg na wybór wykonawcy. To już drugie podejście. Niestety kilka miesięcy temu Starosta Poznański odmówił wydania stosownej decyzji. Przypomnijmy, że Zebranie Mieszkańców zaproponowało następujący harmonogram prac:

  • Etap 1 ul. Kochanowskiego, ul. Pawłowicka do torów kolejowych. Realizacja 2017/2018
  • Etap 2 ul. Reja. Realizacja 2018
  • Etap 3 ul. Słowackiego, ul. Prusa. Realizacja 2019 r.


O przebiegu inwestycji będziemy informować na bieżąco.

(-) Michał Przybylski
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


(-) Grzegorz Słowiński
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


22.02.2017

Zarządzenie wójta nr 21/2017 została uwzględniona część złożonych wniosków przez mieszkańców i zainteresowne instytucje.

Pełna treść zarządzenia.


12.01.2017 r.

Urząd Gminy Suchy Las na stronie BiP, opublikował obwieszczenie o przystąpienia do sprządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotniki - Północny Zachód.
Dokument jest dostępny tutaj.

Z obwieszczenie wynika, że wszyscy chcący złożyć wnioski do tego planu mają termin do 15 lutego 2017 na wypełnienie takiego wniosku i złożenie go w biurze podawczym Urzędu Gminy w Suchym Lesie przy ul. Szkolnej 13.
Wzór wniosku jest tutaj.


4.04.2016 r.

Spotkanie w Urzędzie Gminy wójta Grzegorza Wojtery z radnym Michałem Przybylskim oraz Tomaszem Ćwiertnią. W spotkaniu uczestniczyła p. kierownik Referatu Budowlano-Inwestycyjnego - Aurelia Szczęsna. Spotkanie dotyczyło rozwiązań technicznych zastosowanych w projekcie ulic w rejonie ul. Kochanowskiego, w szczególności rozważano następujące kwestie:

1. Jaki rodzaj przepompowni ścieków ostatecznie planuje się zaprojektować: przepompownię "mokrą", czy tłocznię ścieków? Mieszkańcy opowiadają się za przepompownią, ponieważ:
•    tłocznia jest znacznie droższa niż przepompownia (wynika to ze względów konstrukcyjnych),
•    tłocznia jest bardziej skomplikowana przy serwisie i obsłudze eksploatacyjnej, np. przeglądy, itp. (wynika to z konstrukcji),
•    przepompownia ma większe możliwości adaptacyjne przy zwiększaniu się ilości ścieków do przepompowywania (przy znacznym zwiększeniu się ilości mieszkańców w zlewni, co jest przecież planowane).

2. Jaki zastosować typ przyłączy kanalizacyjnych. Mieszkańcy sugerują, że należy stosować zasadę: gdy włączenie przyłącza następuje do studzienki DN1000 w ulicy, to na posesji powinna być studzienka DN425, gdy włączenie przyłącza następuje do trójnika w ulicy, to na posesji powinna być studzienka DN1000 (wynika to z późniejszej eksploatacji kanału i ew. przebijaniu zatorów na przyłączach).

3. Jakie zastosować włazy na studzienkach kanalizacyjnych: należy stosować włazy z wypełnieniem betonowym i w obudowie betonowej. Mieszkańcy akcentowali, że nie powinno projektować się studzienek kanalizacyjnych zwieńczonych zwykłymi włazami. Praktyka pokazuje, iż prędzej czy później włazy takie się zapadają (wynika to z kruszenia się pierścieni dystansowych pod włazami). Rozwiązaniem jest stosowanie włazów w obudowach betonowych (tzw. zestawach naprawczych). Co prawda nie zapobiegnie to kruszeniu się pierścieni, ale po ewentualnym zapadnięciu się nie trzeba wycinać i łatać asfaltu wokół włazu, tylko podnosi się obudowę betonową i reguluje właz. Ponadto ta obudowa jest też płytą odciążającą dla samego włazu, co zasadniczo zmniejsza nacisk na pierścień odciążający i jego kruszenie się.


29.01.2016 r.

Plan sytuacyjny ulic: Kochanowskiego, Reja, Prusa, Słowackiego, Pawłowickiej.

Wzdłuż ulicy Kochanowskiego oraz Pawłowickiej zaprojektowana jest ścieżka rowerowa, która nawiązuje do koncepcji zagospodarowania pasa ulicy Dworcowej (zgodnie z odrębnym opracowaniem). Jest to rozwiązanie spójne z gminną strategią rozwoju ścieżek rowerowych. Zgodnie z prawem o ruchu drogowym, jeśli wzdłuż ulicy nie ma zaprojektowanego chodnika, to dopuszcza się ruch pieszych po ścieżce rowerowej. Jest to rozwiązanie tymczasowe, do czasu zmiany MPZP i wyznaczenia docelowej lokalizacji ścieżki rowerowej na przedmiotowym terenie. Po tym czasie będzie to normalny chodnik.

Jednostronne chodniki zaprojektowano wzdłuż ulicy Słowackiego oraz Reja. Na każdej ulicy oprócz Prusa i łączników zaprojektowano jezdnie asfaltowe; na ulicy Prusa zaprojektowano pieszo – jezdnię z kostki brukowej.  

Wszystkie nawierzchnie są odwadniane za pomocą kanalizacji deszczowej. Ścieki po podczyszczeniu w separatorach substancji ropopochodnych i osadnikach zostaną odprowadzone do istniejącego rowu melioracyjnego.

Pytania oraz uwago proszę zgłaszać bezpośrednio do biura PROSYSTEM - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


16.11.2015 r.

Interpelacja radnego Michała Przybylskiego w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Kochanowskiego. Czytaj ....

Odpowiedź na interpelację ...


1.10.2015 r.

W czwartek 1 października br. odbyła się w Urzędzie Gminy robocza narada dotycząca inwestycji drogowych w Złotnikach. W spotkaniu uczestniczył między innymi przedstawiciel firmy PROSYTEM, która projektuje drogi w zachodniej części naszego osiedla (rejon ulic: Zielona, Kwiatowa, Radosna, Wrzosowa oraz Kochanowskiego).

Podczas spotkania poruszono kilka spraw podkreślono, że rozpoczynają się intensywne prace nad projektem budowy/ modernizacji dróg w rejonie ul. Kochanowskiego. Do tego zadania włączona została ulica Dworcowa. W rejonie ul. Dworcowej od 2016 roku budowany będzie węzeł przesiadkowy dla kolejki podmiejskiej - przystanek ZŁOTNIKI. Koordynatorem projektu z ramienia Zarządu Osiedla jest p. Tomasz Ćwiertnia - mieszkaniec ulicy Kochanowskiego i członek Zarządu Osiedla.


8 sierpnia 2015 r.

Z inicjatywy Zarządu Osiedla rozpoczęto działania zmierzające do usytuowania przy ul.Kochanowskiego placu zabaw dla dzieci. Po rozmowach radnego Michała Przybylskiego z wójtem Grzegorzem Wojterą ustalono, że zostaną przeprowadzone rozmowy celem pozyskania stosownego gruntu, tj. części działki nr 416/26 położonej w Złotnikach przy ul. Kochanowskiego. 4 lipca br. odbyło się spotkanie z właścicielami przedmiotowej nieruchomości. Na spotkaniu ustalono, że:

1) zostanie rozpoczęta procedura zmierzająca do uchwalenia na części przedmiotowej nieruchomości zmiany aktualnie obowiązującego MPZP (zakres opracowania: ograniczony do pasa położonego wzdłuż ulicy Kochanowskiego, jako uzupełnienie istniejącego przeznaczenia na cele inne niż rolne),

2) w wyniku uchwalenia zmiany MPZP część działki o nr ewidencyjnym 416/26 zostanie przeznaczona m.in. pod usługi sportu i rekreacji,

3) po wejściu w życie zmiany MPZP nastąpi podział nieruchomości w celu wydzielenia działki przeznaczonej pod usługi sportu i rekreacji,

4) ostatni etap stanowić będzie przekazanie przez właścicieli na rzecz Gminy Suchy Las tak wydzielonej części nieruchomości.

Uzgodnienia powyższe zostaną potwierdzone stosownym protokołem.


26 lipca 2015 r.

Szanowni Państwo,

Informuję, że rozstrzygnięto ostatecznie postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowej dla ulic: Kochanowskiego, Reja, Prusa, Słowackiego, Pawłowicka, Dworcowa. Wykonawcą będzie firma  - PROSYSTEM z ceną 182 040 zł (390 dni termin realizacji). Szczegóły: http://biparchiwum.suchylas.pl/przetargi/id0386/8342.pdf

Konsultantem Zarządu Osiedla w przedmiotowej sprawie będzie członek Zarządu Osiedla ZŁOTNIKI - OSIEDLE - p. mgr inż. Tomasz Ćwiertnia.


9 czerwca 2015 r.

Szanowni Państwo,

Informuję, że 09.06.2015 r. dokonano otwarcia ofert w postępowaniu na wykonanie dokumentacji projektowej dla ulic: Kochanowskiego, Reja, Prusa, Słowackiego, Pawłowicka, Dworcowa. Wpłynęły 2 oferty:
- PROSYSTEM z ceną 182 040 zł (390 dni termin realizacji);
- B.P. TRASA z ceną 183 270,00 zł (390 dni termin realizacji).
Zamawiający przeznaczył na realizację zadania 200.000 zł.
Trwa badanie i ocena ofert. Szczegóły: http://biparchiwum.suchylas.pl/przetargi/386/273.html


26 maja 2015 r.

Szanowni Państwo!

Informuję, że ogłoszono drugi przetarg (poprzedni został unieważniony) na wykonanie dokumentacji projektowej dla ulic: Kochanowskiego, Reja, Prusa, Słowackiego, Pawłowicka, Dworcowa.


30 kwietnia 2015 r.

Szanowni Państwo!

Informuję, że ogłoszony pierwszy przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla ulic: Kochanowskiego, Reja, Prusa, Słowackiego, Pawłowicka, Dworcowa został unieważniony. Postępowanie będzie wznowione po 28 maja 2015 r.


17 kwietnia 2015 r.

Szanowni Państwo!

Informuję, że ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla ulic: Kochanowskiego, Reja, Prusa, Słowackiego, Pawłowicka, Dworcowa.


28 lutego 2015 r.

Szanowni Państwo,

informuję, że dla rejonu ulicy Kochanowskiego w opracowaniu jest specyfikacja przedmiotu zamówienia w celu przeprowadzenia przetargu na wykonanie projektu. Planowany termin przetargu - marzec 2015.


5.02.2015 r.

Uruchomiono podstronę, na której na bieżąco Zarząd Osiedla będzie informował mieszkańców o przebiegu inwestycji budowy dróg: Kochanowskiego, Reja, Prusa, Słowackiego, Pawłowicka, Dworcowa w latach 2015 - 2017.

W 2015 roku planuje się wykonać projekt wraz ze wszelkimi uzgodnieniami.