Ścieżka:

Szanowni Państwo,
w związku z obwieszczeniem Wójta Gminy Suchy Las o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las Zarząd Osiedla ZŁOTNKI - OSIEDLE zaprasza na Zebranie Mieszkańców w dniu 11 stycznia 2019 roku o godzinie 19.00 (piątek).

Porządek obrad:


1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Prezentacja projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las.
5. Dyskusja
6. Głosowanie ewentualnych wniosków.
7. Informacje przewodniczącego Zarządu Osiedla - radnego Grzegorza Słowińskiego.
8. Informacje radnego Michała Przybylskiego (inwewstycje osiedlowe).
9. Wolne głosy i wnioski.

Czytaj protokół ...